Skip to content

Canllawiau Technegol

Dolenni perthnasol

Cyhoeddwyd Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 7, sy’n dileu’r gofynion yn y polisi cynllunio cenedlaethol sy’n ymwneud â safonau adeiladu cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cod Cartrefi Cynaliadwy: Canllawiau Technegol yn amlinellu’r gofynion ar gyfer y Cod a sut yr eir ati i gynnal asesiadau ar dai yn unol â’r Cod. Cyhoeddir y canllawiau gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol.

Rydym yn disgwyl i bob datblygiad preswyl newydd sy’n ymgeisio am ganiatâd cynllunio fodloni lefel sylfaenol o’r Cod Cartrefi Cynaliadwy. Mae’r wybodaeth hon ar gael yn Adran 4.11 o Bolisi Cynllunio Cymru (gweler y ddolen berthnasol sydd ar ochr dde’r dudalen hon).

Cyhoeddwyd y fersiwn diweddaraf o’r Canllawiau Technegol ar gyfer y Cod Cartrefi Cynaliadwy gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ar 11 Tachwedd 2010.

Rydym wedi cyhoeddi Llythyr Egluro Polisi (CL-04-10). Mae’r llythyr hwn yn amlinellu sut y bydd y polisi’n cael ei roi ar waith yn unol â’r diweddariad i’r Cod Cartrefi Cynaliadwy (gweler y ddolen berthnasol).

Hefyd, rydym wedi cyhoeddi Canllawiau Technegol atebol ar wahân er mwyn sicrhau bod y Cod Cartrefi Cynaliadwy yn adlewyrchu ein polisi cynllunio a’n canllawiau ar ddatblygu a pherygl llifogydd. Mae’r canllawiau hyn ar gael ym Mholisi Cynllunio Cymru (PPW) a Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (TAN15).  Gallwch ddarllen y canllawiau ategol hyn isod.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Cod Cartrefi Cynaliadwy a’r Canllawiau Technegol sy’n ei gefnogi yn y Porth Cynllunio.

Ewch i Cod Cartrefi Cynaliadwy: gwefan Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)